Fara efni  

Stefna Byggastofnunar

Stefna Byggðastofnunar var samþykkt á fundi stjórnar stofnunarinnar 11. júní 2010.

Markmið Byggðastofnunar eru að:

A. Efla búsetu á starfssvæði stofnunarinnar.
B. Verða leiðandi í stefnumótun og framkvæmd byggðamála.
C. Starfshættir Byggðastofnunar skulu vera til fyrirmyndar.

Hlutverk:

Skv. 2. gr. laga nr. 106/1999 er hlutverk Byggðastofnunar að: „vinna að eflingu byggðar og atvinnulífs á landsbyggðinni.“

Gildi:

Kjarnagildum sem höfð eru að leiðarljósi í allri starfsemi Byggðastofnunar er lýst í siðareglum stofnunarinnar. Forsendur siðareglna Byggðastofnunar eru:

a) jafnræðisregla
b) góð stjórnsýsla
c) málefnalegt gegnsæi
d) fyllstu þjónustugæði

Þá segir einnig: „Stofnunin setur sér metnaðarfull markmið um góða stjórnsýslu, skilvirkni og málefnalegt gegnsæi allra verkferla." Þá eru kaflaheiti í Siðareglum Byggðastofnunar „1. Traust og trúverðugleiki, 2. Hlutleysi og óhlutdrægni, 3. Trúnaður og 4. Fagmennska."

 Yfirmarkmið A: Að efla búsetu á starfssvæði stofnunarinnar

Til að ná markmiðinu leitast Byggðastofnun við að:

A1. Tryggja atvinnulífi á starfssvæði Byggðastofnunar aðgengi að lánsfé á hagstæðum kjörum.

 • leita hagstæðrar fjármögnunar
 • tryggja útlánagæði
 • innheimta sé skilvirk og sanngjörn
 • eiga gott samstarf við aðrar lánastofnanir
 • auka sýnileika stofnunarinnar gagnvart viðskiptavinum, núverandi og væntanlegum

A2.  Styrkja atvinnuþróun

 • í gildi séu samningar við atvinnuþróunarfélög til langs tíma
 • veita atvinnuþróunarfélögum faglega aðstoð við atvinnu- og byggðaþróun
 • fylgjast með nýjungum á sviði atvinnu- og byggðaþróunar og miðla þeim áfram
 • stofnaður verði örlánasjóður m.a. vegna nýsköpunar- og sprotafyrirtækja
 • komið verði á viðvarandi styrktarsjóðum m.a. vegna þróunarstarfs með áherslu á aukna fjölbreytni

A3.  Efla búsetuþætti*

 • vinna að bættum samgöngum með áherslu á virk atvinnu- og þjónustusóknarsvæði
 • vinna að bættum fjarskiptum til aukinna möguleika á óstaðbundnum störfum
 • vinna að bættu aðgengi að veflægum upplýsingum og þjónustu
 • lögð verði sérstök áhersla á aðgerðir til að bæta stöðu kvenna og ungs fólks

A4. Samþætta kynjasjónarmið

 • öll áætlanagerð, rannsóknir og verkefni séu unnin eftir hugmyndafræði um samþættingu kynjasjónarmiða
 • efla atvinnustarfsemi kvenna

A5. Auka sjálfbærni

 • öll áætlanagerð byggi á þremur stoðum sjálfbærrar þróunar þ.e. samþættingu efnahagslegra, félagslegra og umhverfislegra sjónarmiða

*Búsetuþættir eru skilgreindir vítt, með menntun, menningu, samgöngur, umhverfismál og þjónustu í huga

 Yfirmarkmið B: Að stofnunin verði leiðandi í stefnumótun og framkvæmd byggðamála.

Til að ná markmiðinu leitast Byggðastofnun við að:

B1.  Efla stoðkerfi atvinnulífsins

 • vera virkur þátttakandi í stoðkerfi atvinnulífsins
 • stuðla að auknu samstarfi og samþættingu einstakra hluta stoðkerfisins
 • vera í forystu um eflingu þekkingarsetra á landsbyggðinni

B2. Hafa sérfræðiþekkingu á málefnum sem tengjast svæðaþróun og byggðamálum hjá nágrannaþjóðum og innan Evrópusambandsins

 • fylgjast náið með þróun og stefnumótun á sviði byggðamála
 • auka þátttöku í umræðu um málefni Evrópusambandsins
 • mynda tengslanet við innlendar stofnanir um málefni Evrópusambandsins

B3.    Sækja nýja þekkingu með þátttöku í alþjóðlegu samstarfi

 • stuðla að aukinni þátttöku í erlendum samstarfsáætlunum
 • koma á virku samstarfi/tengslaneti við systurstofnanir í nágrannalöndum

B4.     Auka sýnileika stofnunarinnar

 • sitja í nefndum og ráðum á forsendum sérfræðiþekkingar
 • bæta upplýsinga- og kynningarstarf
 • vera formlegur samráðsvettvangur við heimaaðila (stofnanir, sveitarfélög og fyrirtæki)
 • halda úti virkri heimasíðu
 • sérfræðingar Byggðastofnunar séu þátttakendur í opinberri umræðu og umfjöllun um byggðamál
 • auka upplýsingaflæði um fjölþjóðlegar byggðarannsóknir og byggðastefnur

B5.     Búa til upplýsingaveitu fyrir svæðagreinda tölfræði

 • efna til samstarfs við þá aðila sem safna upplýsingum
 • fylgjast með söfnun og framsetningu upplýsinga s.s. hjá Eurostat, Nordregio og ESPON
 • afla upplýsinga sem ekki er safnað annars staðar um byggðamál og byggðaþróun
 • fá aðgang að grunngögnum til að vinna upplýsingar niður á svæði
 • miðla upplýsingum á vefsíðu, í fjölmiðlum og á ráðstefnum

B6.     Stunda rannsóknir á sviði byggðamála

 • efna til samstarfs við háskóla og rannsóknarstofnanir
 • bjóða háskólanemum að vinna verkefni innan stofnunarinnar
 • rannsaka hvaða þættir ráða búsetu
 • rannsaka áhrif byggðastefnu og byggðaaðgerða
 • rannsaka ástand og horfur á einstökum svæðum
 • taka þátt í og halda ráðstefnur um rannsóknir á sviði byggðamála

B.7.    Gera áætlanir

 • vinna að byggðaáætlun og umsjón með framkvæmd hennar
 • viinna áætlanir vegna uppbyggingarsjóða ESB og umsjón með framkvæmd komi til aðildar
 • gera aðrar áætlanir á sviði byggðamála

 Yfirmarkmið C: Að starfshættir Byggðastofnunar verði til fyrirmyndar.

Til að ná markmiðinu leitast Byggðastofnun við að:

C1.  Tryggja góða og skilvirka þjónustu

 • hafa góða stjórnsýslu, góða ímynd, virðingu og traust að leiðarljósi
 • afgreiðsluhraði mála uppfylli reglur stjórnsýslulaga
 • gæta skal  hagkvæmni við nýtingu fjármuna
 • lögð er áhersla á að starfsmenn þekki hlutverk Byggðastofnunar
 • tryggt sé að allir ferlar innan stofnunarinnar séu einfaldir og gagnsæir
 • lögð er áhersla á samstarf og miðlun þekkingar og upplýsinga á milli sviða
 • allt verklag skal tryggja jafnræði, trúnað og hlutleysi

C2.  Tryggja að stofnunin sé eftirsóknarverður vinnustaður

 • gætt sé jafnréttis
 • lögð áhersla á hvetjandi starfsumhverfi
 • stuðlað að góðum starfsanda, jákvæðu viðhorfi og starfsánægju
 • stuðlað að jafnvægi milli starfs og fjölskylduábyrgðar
 • lögð áhersla á að starfsmenn sýni hver öðrum og stofnuninni trúnað og virðingu
 • stutt við starfsmannafélag og heilsurækt

C3.   Nýta mannauð vel

 • stofnunin ráði, efli og haldi hæfu, áhugasömu og traustu starfsfólki
 • lögð er áhersla á að hjá Byggðastofnun vinni öflug liðsheild sem miðlar af þekkingu sinni
 • ýtt er undir þekkingaröflun og endurmenntun starfsmanna
 • lögð er áhersla á starfsþróun og þroska í starfi
 • gera skal starfslýsingar fyrir öll störf
 • tekin eru starfsmanna- og launaviðtöl einu sinni á ári og með þeim lagður grunnur að frammistöðumati
 • lögð er áhersla á að starfsfólk sýni frumkvæði
 • virkja starfsfólk til ábyrgðar og það fái endurgjöf frá yfirmönnum sínum

C4.  Hafa aðstöðu til fyrirmyndar

 • lögð er áhersla á að tryggja góða vinnuaðstöðu, aðbúnað og hollustuhætti á vinnustað
 • fylgja skal samþykktri öryggisstefnu og tryggja þannig að öryggismál hjá Byggðastofnun séu í góðu lagi tölvu- og upplýsingakerfi skulu uppfylla þarfir stofnunarinnar og starfsmanna

Stefnan í pdf útgáfu.

Skrning pstlista

 • Byggastofnun | Saurmri 2 | 550 Saurkrkur
 • Smi 455-5400
 • postur@byggdastofnun.is
 • Opi fr kl. 8:30-16:00 | kt. 450679-0389